Lõpe Kooli õpilaste tunnustamise kord 

I ÜLDSÄTTED

1.1 Tunnustamise aluseks on " Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse" paragrahvi 30 lõige 2, haridus-ja teadusministri 9. veebruari 2006.a. määrus nr.8.

1.2.Tunnustamise juhend on kooskõlas kooli hindamisjuhendiga.

1.3. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest võib põhikooli õpilast õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel tunnustada järgnevalt: 

• kiituskiri " Väga hea õppimise eest" ;

• kiituskiri " Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes" ;

• kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel.

II KIITUSKIRJAGA TUNNUSTAMINE

2.1. 1.-8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest", kui tema tunnistusel on aastahinded „5" ( võib olla üks „4",kas muusika, kunstiõpetus või kehaline kasvatus), käitumine ja hoolsus eeskujulik või hea. Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" võib tunnustada ka õpilast, kellehindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut "arvestatud". Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

2.2. 1. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga tema õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvate hinnangute alusel. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

III KIITUSKIRJAGA "VÄGA HEADE TULEMUSTE EEST ÜKSIKUTES

ÕPPEAINETES" TUNNUSTAMINE 

3.1.Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on "5", nende õppeainete lõpueksami hinne on 9.klassis "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

IV KIITUSEGA PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUSE VÄLJAANDMINE

4.1.Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9. klassi

õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta-ja eksamihinne "5" ning

käitumine eeskujulik või hea. 

4.2.Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse ka 9. klassi õpilasele, kelle hindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut "arvestatud".

V KOOLI AUTAHVLILE KANDMINE

5.1. Kooli autahvlile saavad õpilased kooli õppenõukogu otsusel.

5.2. 1. klass – alates II poolaastast, käitumine eeskujulik või hea

5.3. 2.-9. klass – veerandi-või aastahinded on neljad ja viied, käitumine eeskujulik

või hea, hoolsus eeskujulik või hea. 

5.4. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks tema kandmisega autahvlile "Meie parimad" teeb klassijuhataja.

5.5. Kooli autahvlit uuendatakse iga õppeveerandi lõpus õpitulemuste põhjal.

VI KOOLI TÄNUKIRI

6.1. Kooli tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse eest antakse õppenõukogu otsusel õppeaasta lõpus.

6.2. 1.-9. klassi õpilasele antakse kooli tänukiri, kui aastahinded on „4" ja „5" ning käitumine on eeskujulik või hea. 1. klassi õpilasel arvestatakse vastavaid hinnanguid.

6.3. Kooli tänukirjaga võib tunnustada õpilast, kes on hästi esinenud aineolümpiaadidel, konkurssidel, näitustel, võistlustel vms tegevuses.

6.4. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

VII RAAMATUGA TUNNUSTAMINE

7.1. Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse raamatuga kõiki õpilasi, kelle aastahinded on neljad ja viied, käitumine eeskujulik või hea.

7.2. Raamatuga võib tunnustada õpilast, kes on hästi esinenud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel vms.

7.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks raamatuga teeb klassijuhataja.

VIII PREEMIAEKSKURSIOON

8.1. Preemiaekskursioonist saavad õpilased osa võtta vastavalt õppenõukogu otsusele.

8.2. 1.-9. klassi õpilased-aastahinded „4" ja „5", käitumine ja hoolsus eeskujulik või hea.

8.4. Õpilased, kes on olümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel edukalt esindanud kooli.

IX VALLAVANEMA VASTUVÕTT

9.1 Vallavanema vastuvõtule kutsutakse õpilased koos vanematega õppeaasta lõpus vastavalt õppenõukogu otsusele.

9.2. 1.-9. klassi õpilased – aastahinded „4" ja „5", käitumine ja hoolsus eeskujulik või hea

X VALLALEHES TUNNUSTAMINE 

10.1. Õpilased, kellel on veerandihinded „4" ja „5", käitumine eeskujulik või hea

märgitakse ära vallalehes veerandi-, poolaasta ja õppeaasta lõpul. 

10.2. Vallalehe kaudu avaldatakse tunnustust edukalt esinenud õpilastele võistlustel,

konkurssidel, olümpiaadidel vms. 

XI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORRA UUENDAMINE JA TÄIENDAMINE

11.1. Õpilaste tunnustamise korra täitmist analüüsitakse õppeaasta lõpul õppenõukogus ja täiendatakse vastavalt vajadustele ning ettepanekutele.