Lõpe Põhikooli ja lasteaia pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Kehtestatud Lõpe Põhikooli ja lasteaia hoolekogu otsusega nr 1, 19.08.2011.a.

„Lõpe Põhikooli ja lasteaia pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord".

1. peatükk

ÜLDSÄTTED 

1. Lõpe Põhikooli ja lasteaia pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi: konkurss) läbiviimise kord (edaspidi: kord ) kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 75 lg 5 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse 22 lg 4 alusel.

2. Korraga kehtestatakse konkursi väljakuulutamise, konkursikomisjoni (edaspidi: komisjon) moodustamise ja tegutsemise ning konkursi tulemustest teavitamise kord.

3. Kool avalikustab käesoleva korra kooli kodulehel.

2. peatükk

KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE

1. Konkursi kuulutab välja ja korraldab direktor. 

2. Konkursiteade avalikustatakse vähemalt ühes meediakanalis ( kohalik ja/või maakonna ajaleht, kooli koduleht, www.koolielu.ee vm. töökuulutuste portaal ) vähemalt 2 nädalat enne konkursi toimumist.

3. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursi teate avaldamise kuupäevast.

4. Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 

 a) õppeasutuse nimi ja kontaktandmed;

 b) vaba töökoha nimetus;

 c) kandidaadile esitatavad nõuded;

 d) avalduse esitamise koht ja aeg;

 e) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu

5. Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: 

 a) kirjalik avaldus;

 b) elulookirjeldus (CV);

 c) kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

 d) konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

6. Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle dokumendid laekuvad komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks. Kirja ja e-posti teel saadetud dokumentide puhul arvestab komisjon saatmise kuupäeva.

7. Konkursile esitatavad dokumendid registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

8. Kandidaatidele nende poolt kandideerimisel esitatud materjale ei tagastata ja need säilitatakse konkursi materjalide ja protokollide kaustas.

3. peatükk

KONKURSIKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOKKUKUTSUMINE 

1. Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga komisjoni, mille koosseisu kuuluvad 

 a) direktor; 

 b) kooli õpetajate esindaja, kes valitakse kooli õppenõukogu poolt või

 c) lasteaia õpetajate esindaja, kes valitakse lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt

 d) kooli ja lasteaia hoolekogu esindaja, kes valitakse hoolekogu poolt

Vastavalt vajadusele võib direktor komisjoni töösse kaasata muid spetsialiste. 

2. Komisjoni esimees on kooli direktor, kes juhib ka komisjoni tööd.

3. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikult komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva ette.

4. Kirjaliku teate võib saata posti teel või elektrooniliselt e-posti teel.

5. Komisjon moodustatakse üheks õppeaastaks.

4. peatükk

KOMISJONI TÖÖKORRALDUS

1. Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

2.  Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni protokollija. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

3. Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

4. Komisjoni esimesel koosolekul:

a)  kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise töökorralduse kohta;

b) viiakse läbi konkursi dokumendivoor;

c) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;

d) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

5. Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

a) lubada kandidaat vestlusvooru;

b) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

6. Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni esimees komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval kolmandal tööpäeval.

7. Järgmisele hindamisvoorule lubatud kandidaatidele saadab komisjoni esimees välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaatide hindamisele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosolekut.

8. Vestlusvoor: 

a) komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku;

b) enne vestlusvooru algust tutvustab direktor kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi; 

c) vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi;

d) kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

9. Kandidaadil on õigus: 

1) anda vestluse käigus lisaks täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;

2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;

3) saada teada enda kohta tehtud otsus.

5. peatükk

KOMISJONI OTSUS

1. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku kutsutud komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

2. Komisjon võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega.

3. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

4. Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest: 

1) osutus valituks või lubada järgmisse hindamisvooru;

2) ei osutunud valituks.

5. Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul häälteenamust, kuulutatakse konkurss luhtunuks. Luhtunuks võidakse konkurss kuulutada ka juhul, kui konkursile kandideerijatest mitte ükski ei vasta konkursi teates toodud nõuetele, konkursil osalemiseks ei laekunud ühtegi avaldust.

6. Komisjon edastab otsuse kandidaatidele hiljemalt kolmandal tööpäeval  peale koosolekut. 

7. Konkursi võitnud isikuga sõlmib direktor töölepingu. 

8. Direktor ei sõlmi konkursi võitnud isikuga töölepingut, kui: 

a) isik loobus kirjaliku avaldusega nimetatud ametikohale tööle asumisest;

b) ilmnevad õigusaktides sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise (pedagoogina ei tohi töötada isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi);

c) isik ei ole ilmunud määratud tähtajaks lepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või ootamatult tekkinud isiklikku laadi takistuse tõttu. 

9. Kui ülalnimetatud asjaoludel ei sõlmitud konkursi võitjaga töölepingut, võib komisjon korraldada käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast vaba ametikoha täitmiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss. 

10. Kui konkursil ei leitud ühtki kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi, võib direktor  sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.