Arenguvestluse läbiviimise kord Lõpe Põhikoolis

ÜLDSÄTTED

1. Arenguvestluste läbiviimise korra struktuur

Arenguvestluse läbiviimise kord koosneb kolmest suuremast osast: üldsätted, protseduurireeglid ja vormid.

2. Arenguvestluste läbiviimise põhjendus

Arenguvestlus on vajalik iga õpilase individuaalse arengu suunamiseks ja toetamiseks. Arenguvestlus annab klassijuhatajale võimaluse õpilase arengu igakülgseks toetamiseks, õpimotivatsiooni kujundamiseks, kooli ja kodu koostöö edendamiseks. Arenguvestlust on vaja tagasiside saamiseks oma tööle õpilase, lapsevanema ja õpetaja pilgu läbi. Arenguvestlustes on võimalus selgitada peredele kooli põhimõtteid, kuulata vanemate soove, ootusi ja leida motivatsiooni koostööks.

3. Arenguvestluse mõiste

Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet. Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud vestlus, kus arutatakse õpilase tulevikuplaane, pädevuste omandamise võimalusi ning lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes.

4. Arenguvestluste eesmärk

Arenguvestluse eesmärgid on:

Õpilase püüdluste ja arengutoetamine õpilaste ja vanemate juhendamise kaudu

Keerukamate õppimis- ja käitumisraskuste ennetamine

Koolipoolsete positiivsete ootuste väljendamine õpilastele

Tagasiside saamine õpilastelt ja lapsevanematelt

Leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides

5. Vastastikune usaldus

Õpilase eneseanalüüsi/ küsitluse tulemused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu kolmandatele isikutele avaldamiseks.

6. Arenguvestlus ei mõjuta õpilase hindeid

PROTSEDUURIREEGLID

1.Arenguvestluse läbiviimise aeg

Arenguvestlus viiakse läbi üks kord aastas ajavahemikus jaanuarist märtsini. Kui arenguvestlust ei ole põhjendatult võimalik mõne õpilase või lapsevanemaga läbi viia

nimetatud ajavahemikul, siis toimub see vastavalt võimalusele. Arenguvestluse läbiviija on klassijuhataja.

2. Arenguvestluste ettevalmistamine

Arenguvestlus toimub eneseanalüüsi põhjal. Klassijuhataja annab õpilasele ja lapsevanemale eneseanalüüsi küsimustiku vähemalt kaks nädalat enne arenguvestlust. Eneseanalüüsi küsimustik koostatakse töörühmade poolt, mis on kinnitatud direktori käskkirjaga. Nädal enne arenguvestlust toob õpilane täidetud eneseanalüüsi lehe klassijuhatajale. Arenguvestluse ajaks peab klassijuhataja olema õpilase eneseanalüüsiga tutvunud. Klassijuhataja koostab vestluse läbiviimise kava.

3. Arenguvestluse korraldamine ja vastutus

Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja. Vastutus kõikide protseduurireeglite täitmise eest lasub klassijuhatajal. Arenguvestluse läbiviimiseks saadab klassijuhataja lapsevanemale kirjaliku kutse ning kooskõlastab vestluse kuupäeva ja kellaaja.

4. Arenguvestluse läbiviimine

Arenguvestluse käigus saab eelkõige õpilane ja lapsevanem väljendada enda mõtteid, seisukohti ja arvamusi.

Arenguvestluse etapid :

Kontakti ja positiivse keskkonna loomine

Arenguvestluse kestvuse orienteeruv aeg ( umbes 45 minutit )

Kohtumise eesmärgi sõnastamine

Õpilase püüdluste tunnustamine, positiivse väljatoomine

Annete ja huvide, õppimise ja käitumise analüüs

Vastastikuste ootuste väljendamine

Eesmärkide, arenguvajaduste ja ühise tegevusplaani koostamine

Kokkuvõte

Kokkulepete allkirjastamine

5. Arenguvestluste dokumenteerimine

Arenguvestlused tuleb dokumenteerida. Dokumentatsioon sisaldab vormi "Arenguvestluse aruanne", mis täidetakse vestluse käigus. Aruanne kinnitatakse õpilase, lapsevanema ja klassijuhataja allkirjaga.

VORMID

Arenguvestlus viiakse läbi eneseanalüüsi põhjal. I – III kooliastmes toimub valdavalt perevestlus, kus osalevad klassijuhataja, õpilane ja lapsevanem. Vajadusel võib toimuda ka klassijuhataja ja õpilase või klassijuhataja ja lapsevanema vahel vestlus.

Lõpe Põhikool 2008